به نام آنکه هر چه داریم از اوست

به نام آنکه هر چه داریم از اوست

بنام خداوند جان و خرد                              كزين برتر انديشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جاى                                 خداوند روزى‏ده رهنماى‏ خداوند كيوان و گردان سپهر                          […]